Home   |  Site Map   |  På svenska

EU Projekt SOILSERVICE

fokuserer på de modsatrettede krav vi mennesker stiller til det åbne landskab om både at sikre bæredygtige leverancer af økosystemydelser og understøtte høj biodiversitet.

SOILSERVICE er et EU-finansieret 3½ årigt samarbejdsprojekt som startede i september 2008. Der er knyttet økologer såvel som økonomer til projektet. Der er et stigende pres på det begrænsede landbrugsareal med anvendelse af stadig mere intensive dyrkningsmetoder. Derfor er det blevet endnu vigtigere at forstå de processer der påvirker markens økosystem, strukturer og kemi - samt hvordan alle disse faktorer indvirker på markernes leverencer af økosystemydelser. Eksempler på disse ydelser er produktion af fødevarer, fibre og brændstof, begrænset udslip af drivhusgasser og oplagring af kulstof. Jordbundsorganismerne påvirker desuden hvor modstandsdygtig en mark er mod plantesygdomme.

SOILSERVICE vil bl.a undersøge

  • Hvordan organismerne påvirker markens økosystemydelser og identificere mark-økosystemer af særlig betydning.
  • Hvilke faktorer der påvirker mark-økosystemets bæredygtighed.
  • Hvordan økonomiske styringsmekanismer påvirker arealanvendelsen og dermed den enkelte marks egenskaber, bæredygtighed og produktion af økosystemydelser

Formål

Ved at kombinere teoretiske modeller og empiriske feltstudier forventer SOILSERVICE at kunne præsentere resultater som sætter beslutningstagere indenfor det europæiske fællesskab i stand til at foretage valg der fører til:

  • Langsigtet forbedring af de økonomiske muligheder for planteavlere
  • En bæredygtig udnyttelse af landbrugsjorden
  • Stabile økosystemydelser i fremtiden

Methoder

Soilservice udfører feltstudier parallelt i fire lande i EU: Sverige, Tjekkiet, England og Grækenland. Dette giver mulighed for at generalisere resultaterne på tværs af forskelle i klima og jordbundsforhold. For hvert land indgår der fem gårde i undersøgelsen og på hver gård undersøges tre dyrkningsintensiteter. Intensivt dyrkede hvedemarker repræsenterer den højeste dyrkningsintensitet. Mellemste intensitet udgøres af bælgplanter i rotation med hvede – og endelig repræsenterer græsmarker den laveste dyrkningsintensitet. På samtlige gårde undersøges et forskelligt antal parametre, såsom markens evne til at holde på vand, kulstof og kvælstof samt diversiteten af organismer. Resultater fra feltstudierne bliver sammenholdt og integreret i økonomiske og biologiske modeller.


Back

Page manager: Inger Ekström
Questions about the website: Web Group
Publisher: Department of Biology

Last modified 3 Dec 2012

Lund University, Box 117, SE-221 00 Lund, Sweden. Tel: +46 (0)46 222 00 00