Home   |  Site Map   |  På svenska

EU Project SOILSERVICE

Onderzoekt hoe toenemend landgebruik is te verenigen met behoud van bodemdiversiteit zodat een duurzaam functioneren van het bodem-ecosysteem gegarandeerd kan worden.

SOILSERVICE wordt gecoördineerd door de universiteit van Lund, Zweden, het wordt gefinancierd door de EU voor de duur van 3.5 jaar vanaf september 2008. Binnen het project werken ecologen en economen samen om tot optimaal bodemgebruik in de nabije toekomst te komen.

De vraag naar grond blijft toenemen, voor zowel voedsel als brandstof. Bodems en bodemdiversiteit vormen de basis van agrarische produktie en leveren ecosysteem diensten zoals het beheersen van broeikasgassen, vasthouden van voedingsstoffen en beheersing van ziekten, plagen en invasieve soorten.
Methodologie

SOILSERVICE gaat scenario’s creëren die op lange termijn het bodemgebruik in Europa weergeven. Tegelijkertijd wordt door middel van experimenten en veldmetingen vastgesteld wat het effect van diverse soorten bodemgebruik (intensief-extensief) is voor de koolstofbalans, de stikstofkringloop, de waterretentie en ziekteweerbaarheid.

Door de scenario’s voor landgebruik te combineren met experimentele uitkomsten kan worden voorspeld wat de effect van bodemgebruik voor ecosysteem diensten zullen zijn in de nabije toekomst.

Toepassing

SOILSERVICE baseert haar uitkomsten op een combinatie van economie, productie, land gebruik, bodem diversiteit en duurzaamheid. Deze informatie kan worden gebruikt door beleidsmakers binnen de EU voor het verder ontwikkelen van beleid aangaande biobrandstoffen en bodems.


Back

Page manager: Inger Ekström
Questions about the website: Web Group
Publisher: Department of Biology

Last modified 3 Dec 2012

Lund University, Box 117, SE-221 00 Lund, Sweden. Tel: +46 (0)46 222 00 00