Home   |  Site Map   |  På svenska

EU-projekti SOILSERVICE

tutkii maaperän biodiversiteetin, ekosysteemipalveluiden ja maankäytön välistä yhteyttä.

Moninaiset ja keskenään usein ristiriitaiset vaatimukset maankäytölle luovat uhan maaperän ja sen biodiversiteetin kestävälle käytölle ja toiminnalle. Maaperä ja sen monimuotoinen eliöstö ovat kuitenkin ensiarvoisen tärkeitä ekosysteemipalveluiden tuottajia. Maaperä eliöstöineen luo esimerkiksi edellytykset ruuan sekä bioenergian tuotannolle, pidättää ravinteita ja ilmaston lämpenemistä kiihdyttävää hiiltä sekä kontrolloi tuholais- ja vieraslajien runsautta.

SOILSERVICE on EU:n rahoittama, Lundin yliopiston koordinoima 3 ½ -vuotinen tutkimushanke, joka alkoi syyskuussa 2008. Tutkimusta tehdään Euroopassa neljässä ilmastoltaan ja maaperän ominaisuuksiltaan erilaisissa maissa: Ruotsissa, Englannissa, Tšekeissä sekä Kreikassa. Kussakin maassa on viisi eri tutkimusaluetta ja kullakin viidellä alueella on kolme maankäytön tehokkuuden mukaan jaoteltua maatalousaluetta lähes luonnontilaisesta laidunmaasta tehomaatalousmaahan. Tutkimuksessa on mukana yliopistoja Ruotsista, Suomesta, Tanskasta, Englannista, Tšekeistä, Kreikasta, Saksasta ja Hollannista.

SOILSERVICEn päätavoitteena on selvittää kuinka taloudelliset ohjauskeinot vaikuttavat maankäyttöön ja miten muutokset maankäytössä ja sen intensiteetissä heijastuvat maaperän biodiversiteettiin ja sitä kautta ekosysteemipalveluiden tasoon ja millaisia taloudellisia vaikutuksia tällä voi olla.

SOILSERVICE, yhdistämällä kenttätutkimukset ja teoreettisen mallinnuksen, tuottaa tietoa, jonka avulla voidaan edistää kestävää maankäyttöä sekä turvata maan ja sen monimuotoisen eliöstön tarjoamien ekosysteemipalveluiden taso. Lisäksi SOILSERVICE tuottaa ennusteita niistä taloudellisista ja sosiaalisista ohjauskeinoista, jotka erityisesti vaikuttavat maaperän biodiversiteettiin ja kestävään ekosysteemipalveluiden tuottoon Euroopassa. Koska projektissa työskentelee asiantuntijoita niin luonnontieteiden kuin talouden saralta, tutkimuksesta saatavat tulokset antavat päätöksentekijöille työkalun suunnitella ja kehittää paitsi ekologisesti niin myös taloudellisesti kestäviä tulevaisuuden maankäyttöstrategioita.


Back

Page manager: Inger Ekström
Questions about the website: Web Group
Publisher: Department of Biology

Last modified 3 Dec 2012

Lund University, Box 117, SE-221 00 Lund, Sweden. Tel: +46 (0)46 222 00 00