Home   |  Site Map   |  På svenska

EU Projekt SOILSERVICE

syftar till att förstå hur ekonomiska styrsystem kan påverka brukningsmetoder för att förbättra de ekosystemtjänster som marken erbjuder idag och i framtiden.

SOILSERVICE som koordineras från Lunds universitet, är ett EU-finansierat 3 ½-årigt samarbetsprojekt som startade i september 2008. Till projektet är såväl ekologer som ekonomer knutna.

Med ökande konkurrens om marken och intensivare brukningsmetoder har det blivit allt viktigare att förstå de processer som påverkar markernas ekosystem, struktur och kemi samt de 3 sistnämndas funktion för markens ekosystemtjänster.
Exempel på sådana tjänster är kontroll av mängden utsläpp av växthusgaser, tex. koldioxid, och upptag av näringsämnen. Organismerna i marken påverkar dessutom hur motståndskraftig en mark är mot sjukdomar.

SOILSERVICE kommer bl.a. att studera

  • hur organismerna påverkar markens ekosystemtjänster och identifiera markekosystem av särskild vikt.
  • vilka faktorer som påverkar markens uthållighet.
  • hur ekonomiska styrmedel kan påverka markanvändning och därmed jordbruksmarkens egenskaper och uthållighet och deras produktion av ekosystemtjänster och varor.

Målsättning

Genom att kombinera fältstudier med teoretiska modeller hoppas SOILSERVICE kunna presentera slutsatser som ska hjälpa bl.a. beslutsfattare att fatta beslut som medför

  • långsiktigt bra ekonomi för de agrara näringarna
  • ett uthålligt utnyttjande av jordarna
  • framtida välfungerande ekosystemtjänster

Methoder

SOILSERVICE kommer parallellt att driva fältstudier i fyra olika länder: Sverige, Tjeckien, England och Grekland. Detta gör studierna generella då länderna har olika klimat och jordtyper.

I varje land studeras fem gårdar och på varje gård tre odlingsintensiteter. Högst intensitet representeras av intensivt brukad åkermark, mellanintensiteten av produktion av spannmål med en växtföljd med vall eller fångstgrödor och låg intensitet av betesmark. Samtliga svenska gårdar ligger i sydvästra Skåne.

På samtliga gårdar undersöks ett antal olika parametrar, såsom markens förmåga att binda vatten, kol och kväve samt förekomst av markorganismer. Resultaten från fältstudierna kommer sen att integreras med ekonomiska och biologiska modeller.


Back

Page manager: Inger Ekström
Questions about the website: Web Group
Publisher: Department of Biology

Last modified 3 Dec 2012

Lund University, Box 117, SE-221 00 Lund, Sweden. Tel: +46 (0)46 222 00 00