Tema Utvärdering: Bedöm hela utbildningen!

2012-10-05

- Vi har fantastisk tvärvetenskaplig forskning i Lund. Det vore olyckligt om våra tvärvetenskapliga utbildningar skulle hotas eller till och med läggas ner, för att de inte passar in i Högskoleverkets nya utvärderingssystem. Tvärtom måste vi fortsätta att arbeta tvärvetenskapligt och se till att forskningen kopplas till och matchas av bra tvärvetenskaplig utbildning. Det är ett krav också från studenterna.

Eva Wiberg       Så kommenterar Eva Wiberg, prorektor med ansvar för grund- och forskarutbildningen, HSVs utvärderingssystem. Hon tycker att det finns en poäng i att fokusera på kvaliteten på examensarbeten, men liksom de flesta kritiker anser hon att metoden måste kompletteras. I dag slår den mot tvärvetenskapliga utbildningar med otraditionella examensformer. I Lund gäller det t.ex. de ifrågasatta utbildningarna i journalistik, folkhälsovetenskap och entreprenörskap.

- I journalistik är examensarbetet ett reportage, i folkvetenskap en populärvetenskaplig artikel och i entreprenörskap en affärsplan utifrån ett case. Det är examensformer där studenterna visar upp en praktisk kompetens som de behöver i yrkeslivet. Men dessa former speglar inte fullt ut de vetenskapliga kvaliteter som akademiska examensarbeten ofta har och som HSV format sin måttstock efter.

Istället för att döma ut en hel utbildning för att några enstaka examensarbeten inte uppfyller målen så bör man bedöma helheten, helst hela utbildningsprocessen, menar Eva Wiberg. Detta är nödvändigt för att slå vakt om de tvärvetenskapliga utbildningar som vuxit fram utifrån nya samhällsbehov, t.ex. inom folkhälsovetenskap och teknik och management.

- Universitetet har tre kärnuppdrag - forskning, utbildning och innovation/samverkan. Innovation och samverkan är eftersatt. Vi får problem om våra utbildningar börjar anpassa examensjobb och kursplaner efter HSVs utvärderingsmodell, och förlorar det tvärvetenskapliga, samhällstillvända nytänkandet.

Utmaningen för universitetet är att nu stötta de ifrågasatta utbildningarna till en förbättring och anpassning som inte slår mot deras "själ".

- Man ska förstås ta kritiken på allvar, samtidigt som man slår vakt om sin särart. I folkhälsovetenskap vill man t.ex. gärna behålla den populärvetenskapliga artikeln som examensarbete, men tänker sig att ha en mer reflekterande inledning och avslutning som täcker in de akademiska kraven.

Britta Collberg

HSVs nya utvärderingssystem

Startade 2011 och pågår i tre och halvt år fram till 2014. Totalt ingår sex utvärderingsomgångar.

Starkt fokus på resultat i form av slumpvis utvalda självständiga examensarbeten som betygssätts enligt en tregradig skala.

Omdömena publiceras på HSVs hemsida där man lätt kan jämföra betygen på utbildningar vid olika lärosäten. http://kvalitet.hsv.se/resultatsok


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00