Tema - enkät: Vad tycker du om HSV sätt att mäta utbidlningskvalitet?

2012-10-05

Bo-Anders JönssonBo-Anders Jönsson, prodekanus, Naturvetenskapliga fakulteten:

– Det stod för mig klart från början att detta är ett uselt och ogenomtänkt utvärderingssystem som inte mäter den verkliga kvaliteten på en utbildning. Att basera en kvalitetsbedömning för en hel utbildning, oavsett dess längd, på ett litet antal slumpmässigt valda examensarbetesrapporter, där varje rapport bedömts av en enda ”expert”, är rent lotteri. Att nu den europeiska kvalitetsorganisationen ENQA utesluter Högskoleverket på grund av metodikens svagheter är föga förvånande. Men oavsett kritiken har vi nu att förhålla oss till utvärderingssystemet som det ser ut i denna omgång. Vi måste därför lägga ner all energi vi bara kan på självvärderingarna som ska skrivas för att ”hjälpa” bedömargrupperna att avge så rättvisa bedömningar och beslut som möjligt.

Lena EskilssonLena Eskilsson, vice-dekanus, Samhällsvetenskapliga fakulteten:

– Jag är kritisk framför allt till metodiken. Det verkar skifta mycket mellan bedömargrupperna hur arbetet utförts och vad som vägts in i det slutomdömet. Självvärderingarnas roll är oklar, liksom vad som hände med student- och alumniundersökningarna.

– Det är inte fel att använda examensarbeten som ett mått på utbildningskvalitet, men det måste kompletteras! Systemet förutsätter en traditionell struktur med avslutande examensarbete i form av en uppsats. Det är inte anpassat för nytänkande tvärvetenskapliga utbildningar. Det slår mot flera av s-fakultetens masterprogram inom vår Graduate School. Det lär också märkas när nya tvärvetenskapliga huvudområden klumpas ihop – t.ex. service management som placerats i bedömargruppen turism/måltidsvetenskap när det egentligen handlar om tjänstevetenskap i bred bemärkelse.

Lars BerggrenLars Berggren, prodekan, området för humaniora och teologi:

– Det är positivt att examensarbeten ingår i utvärderingsprocessen, men HSV fokuserar för ensidigt på dem. Alla självständiga arbeten bedöms i utbildningen inte utifrån de övergripande examensmålen, utan först och främst utifrån lärandemål i kursplanerna. I HSV-utvärderingen däremot, som bygger på slumpvis utvalda arbeten, bedöms alla arbeten utifrån de övergripande examensmålen – dvs. mål som uppsatsförfattaren inte alltid haft krav på sig att omfatta i sin helhet. Risken är att en rad arbeten med hög kvalitet får låga betyg. Det är kanske så att utvärderingsmodellen inte passar in på vissa typer av utbildningar – t.ex. en del tvärvetenskapliga – men det ska bli spännande att se hur den faller ut mot ett ämne som mitt eget, historia. En positiv följd är att vi måste diskutera kvalitet i examensarbetena och hur vi implementerar examensmålen.

Intervjuer: Britta Collberg


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00