Om Nilen, energi och miljö på Pufendorfinstitutet

2012-10-05

Tre nya forskningsteman drar igång denna höst på tvärvetenskapliga Pufendorf-institutet. Det handlar mycket om de utmaningar världen står inför med en växande befolkning och ökad brist på t.ex. olja och vatten.

”Hydrosolidarity” heter ett projekt som handlar om Nilen och de allt folkrikare länderna längs denna jätteflod. Hur ska Nilens vatten räcka till en befolkning som förväntas bli dubbelt så stor inom trettio år? Det finns uppenbara risker för väpnade konflikter när behovet av vatten ökar. Ändå kan det finnas en möjlighet att lösa konflikterna fredligt om man kan hitta modeller som hjälper människor och stater att använda Nilen-vattnet på ett solidariskt och uthålligt sätt. Projektet engagerar forskare från sex fakulteter och leds av universitetslektor Dan-Erik Andersson, Centrum för Mellanösternstudier, och professor Ronny Berndtsson, teknisk vattenresurslära.

”The Generational Goal” är ett annat nytt tema som fokuserar på konsumtionsmönster och deras miljöpåverkan. Namnet kommer av ett löfte svenska riksdagen beslutade om 2010. Det går ut på att Sverige till nästa generation ska lämna över ett samhälle där vi löst våra stora miljöproblem och detta utan att öka miljö- och hälsoproblem utanför landets gränser.

– Det är ett mycket ambitiöst mål med tanke på att man med en generation brukar räkna med 25 år. Kommer Sverige att klara det? säger Astrid Kander, projektledare och professor i ekonomisk historia, som till sin hjälp med att leda projektet har professor Oksana Mont från Internationella miljöinstitutet och Magnus Jiborn, journalist och doktor i filosofi.

Projektet som engagerar forskare från åtta ämnen och fem fakulteter inriktar sig på grundforskning. Inte desto mindre hoppas man att resultaten kan bli underlag för politiskt beslutsfattande. Ambitionen är också att nå ut brett. Man kommer både att ordna offentliga seminarier och satsa på att nå publiken genom media och debattböcker.

Kan vi med inspiration från levande organismer hitta nya sätt att skapa rörelseenergi – det som vi i dag oftast gör med hjälp av fossilt bränsle i exempelvis bilar. Det är idén bakom det tredje nya temat med titeln ”Bioinspired Energy Conversion”. Det leds av professor Öivind Andersson, från Förbränningsmotorer på LTH. Förra terminen var han engagerad i Pufendorf-temat om sot och det tvärvetenskapliga arbetssättet gav mersmak.

– Detta nya tema handlar om energiomvandling – dvs. det man bl.a. måste göra för att få en motor att snurra – omvandla kemisk energi till rörelseenergi. Vi är en glad grupp med biologer, medicinare, nanofysiker och ingenjörer som sysslar med energiomvandling inom väldigt olika områden. Vi hoppas lära av varandra och förhoppningsvis leder det fram till en rad nya och oväntade idéer. Genom att utveckla dem kan vi kanske hitta nya angreppssätt för att tolka och styra energiomvandlingen i allt från våra egna celler till fordonen på våra vägar, säger Öivind Andersson.

Förutom de här nya huvudtemana, fortsätter flera tidigare projekt, t.ex. det om ESS. Det finns också flera både nya och gamla avancerade studiegrupper inom olika ämnen, som exempelvis vatten, skogsanvändning, framtidens klassrum och astrobiologi.

Britta Collberg


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00