Life science-institut analyserar omvärlden

2012-11-12

Paula Zeilon   Att utveckla ny medicinsk teknik eller nya läkemedel tar lång tid, ofta uppåt tio–femton år. Under tiden kan omvärlden ha hunnit förändras en hel del. Konkurrerande produkter kan ha dykt upp, nya föreskrifter kan ha införts, kunderna kan ha fått nya villkor.

Allt detta ger problem, inte minst för de små och medelstora företagen.

– De har oftast inte råd att göra bra omvärldsanalyser. Ändå är sådana så viktiga för att kunna satsa rätt, säger Paula Zeilon. Hon har en bakgrund inom bl.a. affärsutveckling inom bioteknik och läkemedel, och leder nu det nystartade Life Science Foresight Institute. Detta ska ge branschens företag – och även sjukvården och andra delar av samhället – de nödvändiga utblickarna, hoppas hon.

Foresight-institutet startades förra hösten med bidrag från EU, LU (huvudman för projektet), Region Skåne, Malmö högskola och Malmö kommun. När EU-anslaget är slut i december 2013 hoppas Paula Zeilon ha hittat ny finansiering och en ny verksamhetsform, inte längre som projekt utan kanske som icke vinstgivande stiftelse.

Institutets verksamhet har två delar. Den ena är den offentligt finansierade forskningen, där man ska genomlysa olika teman och sprida kunskapen genom rapporter, seminarier och konferenser. Den andra är uppdrag inom omvärldsanalys, där man studerar ett specifikt område och rapporterar enbart till uppdragsgivaren.

Som ett test av den första delen görs nu två pilotstudier, av individualiserad behandling (”personalized medicine”) samt hembaserad avancerad vård. Båda studierna ska utmynna i öppna rapporter, den senare också i en internationell konferens i vår.

– Konferensen riktar sig till företag i flera branscher, som medicinsk teknik, IT, tjänsteföretag och designföretag. Och så till sjukvården förstås, och till politikerna, säger Paula Zeilon.

Hon ser teknologin som det minsta hindret för utvecklingen av avancerad vård i hemmet. Här finns redan många lösningar både när det gäller mätinstrument och IT. Men på andra områden finns många olösta frågor: hur de tekniska systemen ska knytas samman, hur de accepteras av patienterna, hur organisationen ska se ut och hur ansvaret fördelas mellan kommun, region, patienter och anhöriga.

När det gäller individualiserad behandling – att skräddarsy behandlingen för varje patients molekylärbiologiska och genetiska profil – handlar de tyngsta frågorna om ekonomi. De nya, genetiskt profilerade läkemedlen blir dyra, och både utvecklingen och användandet av läkemedlen måste därför bli så effektiv som möjligt.

Ekonomin är en viktig fråga också för Foresight-institutet som helhet. Paula Zeilon har nästa år på sig att hitta en långsiktigt hållbar finansiering. Hon menar att institutet bör finansieras både av uppdrag och av offentliga medel.

– Innovation är ju ett viktigt område för både akademin och sjukvården, och innovationer kräver omvärldsanalys och framtidsstudier för att lyckas på marknaden. Det finns inget annat institut i Sverige som gör detta tillgängligt för de små och medelstora företagen inom den här sektorn, framhåller hon.

Hon tycker också att Foresight-institutet ska vara en nationell och inte regional resurs.

– Det är dyrt för varje litet innovationskontor att skaffa kommersiella databaser och personal med rätt kompetens. Att dela på en gemensam infrastruktur och se Life Science Foresight Institute som ett nationellt intresse är mycket mer effektivt.

Text & foto: Ingela Björck


Tillbaka

Innehåll nr 3, 2013
Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00