Lunds universitet

TA-personal: Servar fler institutioner

2012-11-12

Henrik Steen Vid Samhällsve-tenskapliga fakulteten finns sedan flera år tillbaka Institutionsservice – en stab som tar sig an institutionernas ekonomi- och personalfrågor. Ekonomen Henrik Steen, som tidigare arbetat vid en enskild institution, tycker att jobbet blir både roligare och mer effektivt utfört på det här sättet. Men det finns även nackdelar, menar han.

Pensionsavgångar och ökade krav på ekonomiarbete fick flera institutioner vid S-fak att tänka om. Istället för att anställa en person som på deltid tog sig an uppgifter som rör ekonomi och personal så gick flera institutioner samman. Idag är staben fem personer stark. Det senaste tillskottet är en personalvetare.

– Den stora vinsten för institutionerna är att deras ekonomihantering blir mindre sårbar, säger Henrik Steen. Även inom Institutionsservice har vi delat upp ansvaret för institutionerna mellan oss, men med den här organisationen kan vi täcka upp för varandra under semester och när någon är sjuk.

Henrik Steen trivs med att ha kollegor som arbetar med samma arbetsuppgifter som han själv.

– För mig kändes det ibland lite ensamt att vara den ende på institutionen som inte forskade eller undervisade, säger han.

Men om detta går åsikterna isär bland administratörerna. Det visade sig inte minst för ett år sedan då dåvarande förvaltningschefen ville att Samhällsvetenskapliga fakulteten skulle göras till pilotprojekt och lägga all ekonomi- och personaladministration på fakultetsnivå. Vissa administratörer ville gärna arbeta inom Institutionsservice medan andra ville stanna kvar ute i verksamheten. Även flera institutionsledningar slog vakt om att de ville behålla administratörerna i sin omedelbara närhet.

Henrik Steen pekar på professionaliteten som ytterligare en fördel med Institutionsservice. Nu kan en person sköta det löpande ekonomiarbetet, en annan tar hand om personalärenden och andra ägnar sig åt projektredovisning, budget och bokslut. Dessutom är man förstås behjälpt av att ha kollegor med liknande arbetsuppgifter om man behöver diskutera något problem.

Nackdelen är att man kommer längre bort från verksamheten, tycker Henrik Steen.

– Man har bättre koll och det blir färre överraskningar om man sitter i samma korridor som forskarna, säger han. Själv har han löst det genom att sitta en dag i veckan på Kulturgeografen som är den institution som ligger längst bort från Samhällsvetenskapliga fakultetens kansli där Institutionsservice har sina kontor.

Text & foto: Ulrika Oredsson
Uppdaterad:2013-01-30


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00