Lunds universitet

 

Internationellt

 

Vi jobbar med internationalisering

Universitetets internationella arbete bedrivs och utvecklas från alla nivåer inom universitetet. Ta reda på vad som görs och vilka möjligheter som erbjuds till studier eller forskning utomlands vid din fakultet/institution.

Lunds tekniska högskola (LTH)

Naturvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Juridiska fakulteten

Ekonomihögskolan

Medicinska fakulteten

Konstnärliga fakulteten

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Gruppen för Mottagande, mobilitet och service och International Desk arbetar med frågor som rör studentutbyte (in/ut) och har ett universitetsövergripande samsordningsansvar av dessa aktiviteter.

Mottagande, mobilitet och service

Externa relationer arbetar med universitets-gemensamma internationaliseringsfrågor och med att skapa förutsättningar för internationell mobilitet och internationella samarbeten.

Kontakta Externa relationer

Universitetsledningen har det övergripande ansvaret för universitetets internationaliseringsarbete. Vicerektor Kristina Eneroth ansvarar for internationaliseringsfrågor.

Interpol lades ned i och med utgången av 2011. I juni 2012 inrättades Internationaliseringskommittén. Läs mer om kommitténs arbete och uppdrag här.

Interhand är ett forum för internationella handläggare/samordnare från fakultetsområdena och representanter från den gemensamma förvaltningen. Gruppens syfte är att samordna och diskutera hantering av internationell mobilitet och andra internationella samarbeten.
 
International Researchers & Scholars Office (IRSO) ger stöd och service till gästforskare och deras familjer.

Läs mer om IRSO
Uppdaterad:2014-09-02


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00