Rektorsbrev 1 november

2011-11-01
Forskningsfinansiärernas inspel till Forsknings- och innovationspropositionen, jiddisch föreslås få extra medel, förvaltningsdirektör Marianne Granfelt blir SUHF:s generalsekreterare, nya ledningar på områdena, många ansökningar men regeringen skär ner antalet utbildningsplatser, kvalitetsetiketten DS Label, internat arbetsgivare/arbetstagare är något i detta rektorsbrev.

Foto på rektor Per Eriksson och prorektor Eva Åkesson (foto Kennet Ruona)
Rektor Per Eriksson och prorektor Eva Åkesson (foto Kennet Ruona)

Forsknings- och innovationspropositionen En rad inspel görs nu inför den kommande FoI-proppen 2012. Nyligen kom förslagen från de statliga finansiärerna och de passar nog rätt väl för Lunds universitet även om vi gärna skulle sett en tydligare skrivning om behovet av forskningsinfrastruktur.

Det står en del om detta på sid 21 (länk nedan) men här nämns inget om de största satsningarna MAX IV och ESS. Det står dock att man ska återkomma till frågan då man har ett särskilt regeringsuppdrag vad gäller prioritering av forskningsinfrastruktur. Vi ser därför fram emot detta och en rad ytterligare inspel från olika aktörer. På kommande styrelsemöte den 11 november kommer vi att diskutera vårt inspel.

Erfarenheten är att de initiativ som finner stöd hos flertalet av aktörerna har störst chans att komma med i propositionen varför allianser här är särskilt viktiga.

Läs sammanfattning av underlaget på Vetenskapsrådets webbplats (Nytt fönster)

Läs underlaget i sin helhet (PDF, Nytt fönster)

Jiddisch vid Lunds universitet föreslås få extra medel för att stärka minoritetsspråken och utveckla lärarutbildning för undervisning. Det skriver Högskoleverket (HSV) i en rapport som lämnas till regeringen. Lunds universitet har sedan 2007 haft nationellt ansvar för att bygga upp utbildning inom jiddisch och upprätthålla kompetens inom området. Här ges utbildning i såväl språket som i jiddischkulturen och nu valideras kandidatnivån.

I arbetet med minoritetsspråken uppmärksammar HSV att Lunds universitet särskiljer sig från de andra sex lärosätena som har minoritetsspråksansvar och framhäver universitetets framsynthet och samarbete med andra institutioner. Här finns t.ex en heltidsanställd universitetslektor, Jan Schwarz, och samarbeten med andra lärosäten i utlandet, där forskning och undervisning i jiddisch bedrivs, har kunnat initieras.

Läs mer om förslaget om extra medel till jiddisch och andra minoritetsspråk 

Förvaltningsdirektör Marianne Granfelt blir Sveriges universitet och högskoleförbunds, SUHF:s, generalsekreterare och slutar därmed vid Lunds universitet. Marianne börjar på SUHF på heltid den 1 mars 2012 och på halvtid från februari. Vi har haft glädjen att ha Marianne i ledningsgruppen sedan 2007 och hon är en stor tillgång för Lunds universitet. Det blir en stor förlust när hon lämnar oss men hon kommer att bli en utmärkt resurs för hela högskolesverige. Vi kommer att sätta igång rekryteringen av en ny universitetsdirektör så fort som möjligt.

Nya ledningar. Inte bara vår ledningsgrupp kommer att förändras framöver. Under hösten tas fortlöpande rektorsbeslut om nya ledningar även på fakultetsnivå. Klara hittills:

Medicinska fakulteten: Gunilla Westergren-Thorsson och Kristian Riesbeck som ny dekan respektive prodekan.

Naturvetenskapliga fakulteten: Olov Sterner dekan och två prodekaner, Bo Anders Jönsson (utbildning) och Almut Kelber (forskning och forskarutbildning).

Juridiska fakulteten Christina Moëll dekan (omval) och nyvalda prodekaner Christian Dahlman (forskning) samt Eva Ryrstedt (utbildning).

LTH: rektor Anders Axelsson (omval) och ny prorektor Annika Mårtensson.

Konstnärliga området: Håkan Lundström rektor (förlängs med ett halvår).

Många ansökningar Glädjande nog har vi en kraftig uppgång av ansökningar till vårens utbildningar. Antalet ansökningar i första hand ökar med 22 procent och totalt med 11 procent. Till Lunds universitet sökte totalt 31 579 personer, varav 17 551 i första hand. Generellt har antalet ansökningar till landets universitet och högskolor ökat med 1 procent jämfört med vårterminen 2011. Det är återigen nytt rekord i antalet sökande. Det är därför mycket bekymmersamt att utbildningsminister Jan Björklund redan till nästa år skär ner antalet utbildningsplatser eftersom ungdomskullarna fortfarande är stora och söktrycket högt. Debatten har inte låtit vänta på sig.

Läs Lärosäten Syds replik på Jan Björklunds debattartikel i DN (Nytt fönster)

Läs Jan Björklunds debattartikel i DN, 24/10 (Nytt fönster)

Kvalitetsetikett fick Lunds universitet den 7 oktober med ”Diploma Supplement (DS) Label” av EU-kommissionen. DS Label är en hedersutmärkelse, som ges till lärosäten som kan visa att de DS, som utfärdas som bilaga till varje examensbevis, håller hög kvalitet och i alla avseenden följer den modell som utarbetats gemensamt av Europeiska kommissionen, Europarådet och UNESCO-CEPES (Euorpean Centre for Higher Education).

Internat arbetsgivare/arbetstagare hölls den 25-26 oktober. Då samtalade universitetsledningen och vår nya personaldirektör Ingrid Estrada-Magnusson med de fackliga organisationerna kring samarbetsrelationer samt det utvecklingsarbete som är på gång genom PUPA och inom Fronesis. Målet är en förbättrad personalpolitik och utvecklad samarbetskultur. Internatet var mycket givande.

Dekaninternatet 20-21 oktober var mycket bra med många konstruktiva diskussioner och inspirerande samtal. Först resonerade vi kring planeringsförutsättningarna för 2013-2014 gällande resurser för utbildning. I och med att det kom så stora förändringar i budgetproppen tidigare i höst, tog inte styrelsen beslut som planerat eftersom vi behövde mer tid att diskutera konsekvenser och ändringar tillsammans med dekanerna. Nu har vi enats kring ett förslag hur vi hanterar neddragningen av takbeloppen för ”nollpoängare” och ökningen för HTSJ. Universitetsstyrelsen väntas fatta beslut den 11 november om planeringsförutsättningarna för 2013-2014.

Per ledde en diskussion om vårt inspel till den kommande forsknings och innovationsproppen och efterlyste fler synpunkter från områdena. Även frågan om proceduren för rekrytering av ny prorektor efter Eva behandlades. Internatet avslutades med en givande diskussion om hur den kommande forskningsutvärderingen RQ13 ska ske.

SUHF:s årskonferens den 18 oktober hade som tema ”Hur skapas högkvalitativ forskning?”. Eva och Per, Marianne Granfelt och Ann-Katrin Bäcklund var på plats. Utbildningsminister Jan Björklund inledningstalade under rubriken ”Kvalitet framför kvantitet”. Jan Björklund tog upp ungdomskullarnas nedgång och samgåenden mellan lärosäten. Vad gäller forskning påpekade han att det kommer att bli mindre fokus på forskningsmiljöer och mer på individen. Per lyfte detta i frågestunden med Björklund och påtalade hur viktig forskningsmiljön och ledarskapet är. Överlag var det bra presentationer och dagen avslutades med en paneldebatt om hur forskningsfinansiärer kan stödja ett gynnsamt forskningsklimat. Formas huvudsekreterare Anna Ledin ville att lärosätena i större utsträckning ska förhandsgranska ansökningarna så att färre skickas in.

SUHFs förbundsförsamling hölls den 19 oktober och Eva och Susanne Kristensson var där. De två förseminarierna handlade om Högskolan på Gotland: samgående eller självständighet? och utredningen om ny myndighetsstruktur för Högskoleverket (HSV), Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programkontoret (IPK). I det senare var utredarens besked att det inte blir någon remiss och att generaldirektören för HSV (eller vad det senare kommer att heta) inte bör vara universitetskansler.

Prestationsbaserad resurstilldelning för forskning pratade Anders Flodström om på SUHF. Utredningen har lämnats till departementet men är ännu inte offentlig. Flodström förordar inte peer-review i det nationella systemet eftersom det skulle det vara för dyrt och utvärderarna skulle inte räcka till. Man föreslår: att använda en nationell databas Swepub, att välja impact factor framför citation index och att mäta excellens utifrån ERC- och VR-anslag. Vidare ska SUHF se över vilka konsekvenser kårobligatoriets avskaffande har haft och under mötet diskuterades också SUHFs inspel till forsknings och innovationspolitiska propositionen.

Fronesis. Beslut om arbetsordningen kommer att tas på universitetsstyrelsen den 11 november. Vid det senaste styrgruppsmötet 21 oktober presenterade Eva Wiberg och Sven Strömqvist sina tankar kring de nya nämnderna, utbildningsnämnden och forskningsnämnden. Styrgruppens budskap var att särskilt beakta internationalisering som är en viktig strategi och framgångsfaktor för LU och det får inte falla mellan stolarna i den nya strukturen. Vidare betonades vikten av att hålla ihop utbildningsfrågorna inklusive utbildning på forskarnivå. Det administrativa stödet till nämnderna togs också upp och vidare diskuterades hur en ny delegationsordning ska tas fram och hur genomförandet av arbetsordningen ska ske.

Läs mer om Fronesis

Per Unckels begravning i förra veckan har Per deltagit vid. Unckel var utbildningsminister 1991–1994 och gjorde mycket stora insatser för högskolesverige. Nu senast som landshövding i Stockholm arbetade han mycket aktivt för den stora strategiska satsningen ”Science for Life”. Kyrkan var överfull med människor som ville hedra Per Unckel och hans gärning.

Industrifonden höll årsmöte i Stockholm den 19 oktober. Investeringen i QlickTech i Lund är den bästa i fondens historia. Professor Maria Strömme från Uppsala talade om nanoforskning och talade mycket väl om nanoforskningen vid Lunds universitet.

Bostad först I Helsingborg redovisades den 21 oktober resultat från försöket efter ett år och 80 procent av dem som fått bostad bodde kvar och hade klarat sig väl. Stockholm arbetar också med Bostad först och resultaten är lika framgångsrika där. Nu får vi hoppas att fler kommuner följer efter. 

Festligheter Per deltog förra veckan på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)s högtidssammankomst. VD Björn Nilsson redovisade på ett utmärkt sätt framsteg och nyheter inom vetenskap och teknik. Kungen och drottningen hedrade akademin med sin närvaro.

Rektorsseminarium om förnyad strategisk plan blir den 3 november klockan 17.30-19.00 (mingel med förtäring från 17.00). Lunds universitet ska bli ”ett universitet i världsklass som med sin mångfald och gränsöverskridande samverkan antar framtidens utmaningar”. Vicerektor Sven Strömqvist berättar om arbetet med förnyad strategisk plan och vi vill ha dina synpunkter på innehåll och formuleringar. Rektorsseminariet hålls i Universitetshuset. Varmt välkommen att diskutera och ställa frågor!

Läs mer om rektorsseminariet och anmälan 

Forskningens dag pågår just nu i Lund och Malmö med temat Andningen och livet – från första till sista andetaget. I morgon, efter föreläsningarna i Lund, delas bland annat Eric K. Fernströms Nordiska pris ut – som i år går till professor Anders Björklund vid Medicinska fakulteten.

Läs mer om Forskningens dag 

Nu står allhelgonahelgen för dörren och vi önskar er alla trevlig helg!

Per Eriksson och Eva Åkesson

Bookmark and Share


Tillbaka

Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00