Lunds universitet

Medie- och kommunikationsvetenskap

Studieplan för forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds Universitet

Studieplan för forskarutbildning avslutad med filosofie doktors- och/eller licentiatexamen i medie och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 1996-04-30

1. Syftet med utbildningen

Forskarutbildningen syftar till att befordra utvecklingen av självständiga forskare med goda teoretiska, metodologiska och empiriska kunskaper inom medie- och kommunikationsvetenskap samt förmåga att omsätta dessa kunskaper i forskning, undervisning och kvalificerat praktiskt arbete.

2. Behörighet för tillträde till forskarutbildningen

Behörig att antas till forskarutbildningen är den som uppfyller följande villkor: dels avlagt fil kandexamen eller motsvarande i samhällsvetenskapliga och/eller humanistiska ämnen, dels erhållit minst 60 poäng i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap (tidigare informationsteknik). Behörig att antas är även den som i annan ordning - inom- eller utomlands - förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

3. Ansökan, antagning och registrering

Ansökan om antagning ställes till styrelsen för sociologiska institutionen. Studerande kan antas till forskarutbildning i den mån goda möjligheter kan erbjudas vad gäller handledning och studievillkor i övrigt. Beslut om antagning av studerande till forskarutbildning fattas av institutionsstyrelsen efter beredning av en nämnd bestående av professorn och ytterligare en lärare i ämnet, samt en forskarstuderande. Beslutet grundas främst på en bedömning av den sökandes 60- (och i förekommande fall 80-) poängsuppsats i Medie och kommunikationsvetenskap (motsvarande), samt därefter på övriga meriter som den sökande kan åberopa. För studerande som antas till forskarutbildning skall utses handledare och examinator. Om synnerliga skäl föreligger, kan handledare och examinator var samman person. I början av varje termin skall den forskarstuderande registrera sig och i samråd med handledare och examinator ange med vilken aktivitetsgrad terminens studier skall bedrivas.

4. Filosofie doktorsexamen

4.1 Utbildningens uppläggning och inriktning
Fordringarna för doktorsexamen är så bestämda att studierna normalt kräver fyra år. Härvidlag förutsätts att de studerande dels har de förkunskaper som erfordras, dels på heltid ägnar sig åt studierna samt effektivt utnyttjar undervisningen. Utbildningen omfattar 160 poäng, fördelade på en kurs- och litteraturdel om 70 poäng och en avhandlingsdel om 90 poäng. Kurs- och litteraturdelen består av dels enskilda litteraturstudier, dels doktorandkurser och/eller föreläsningsserier. efter samråd med examinator kan även forskarutbildningskurser inom andra ämnen tillgodoräknas. Kurs- och litteraturdelen bör täcka den allmänna teoribildningen inom ämnet, tillämplig samhällsvetenskaplig och humanistisk metodologi, samt i rimlig utsträckning empiriska studier inom svensk och internationell medie- och kommunikationsvetenskap. Litteraturläsning och kursdeltagande bör fördelas över de tre nivåerna interpesonell kommunikation, organisationskommunikation och masskommunikation, med tonvikten lagd vid de två senare. Kurs- och litteraturdelen bör i huvudsak avslutas under de två första studieåren. Förberedelser för avhandlingsarbetet bör påbörjas under det första studieåret. Det förutsätts att den forskarstuderande under hela studietiden regelbundet och aktivt deltar i ämnets kurs- och seminarieverksamhet. Närmare information om kurslitteratur, aktuella kurser, etc. erhålles av handledare och examinator.

4.2. Examination
Examinationen på de kurser som ingår i forskarutbildningen sker i den form som examinator i samråd med den studerande finner lämplig. Examination sker i regel genom tentamen baserad på skriftlig redovisning av kunskaper inhämtade i de olika momenten. Varje kunskapsprov betygsätts med betygen godkänd eler icke godkänd.

4.3. Handledning
Handledning avser i första hand den del av studierna som gäller avhandlingen. Heltidsstuderande har rätt till handledning under fyra år. Deltidsstuderande har rätt till handledning i motsvarande omfattning. Den studerande utarbetar i samråd med handledare och examinator ett långsiktigt program för doktorandstudierna, samt varje år en plan för årets arbete.

4.4. Avhandlingen
Avhandlingen är det viktigaste moemntet i utbildningen. Avhandlingen skall baseras på ett självständigt arbete av betydelse för forskningen inom det valda ämnesområdet. Avhandlingen kan utformas som ett sammanhängande verk (monografi) eller som en kort sammanfattning av vetenskapliga uppsatser som tidigare publicerats av de forskarstuderande (sammanläggningsavhandling). Ett arbete av två eller flera författare kan godkännas som doktorsavhandling under förutsättning att arbetsfördelningen mellan författarna klart redovisas. Avhandlingen försvaras vid en offentlig disputation i den ordning som högskoleförordningen föreskriver.

4.5 Examen
För godkänd doktorsexamen fordras godkänt betyg på dels samtliga kunskapsprov som ingår i forskarutbildningen, dels den vetenskapliga avhandlingen.

5. Filosofie licentiatexamen

5.1. Utbildningens uppläggning
Licentiatexamen kan utgöra en etapp i forskarutbildnignen. Etappen omfattar fyra terminers heltidsstudier eller motsvarande tid av deltidsstudier. Vad som ovan sagts om forskarutbildningen och doktorsexamen gäller i tillämpliga delar även licentiatexamen. Utbildningen omfattar 80 poäng, fördelade på en kurs- och litteraturdel om 40 poäng samt en uppsatsdel om 40 poäng.

5.2. Licentiatuppsatsen
För licentiatexamen skall den studerande utöver kurs- ochy litteraturdelen författa en vetenskaplig uppsats motsvarande två terminers heltidsstudier. uppsatsen skall försvaras vid ett offentligt seminarium. Betyg på licentiatuppsatsen beslutas av en nämnd som efter förslag av handledarna i ämnet utses av samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen. Meddelande att uppsatsen hålles tillgänglig för granskning skall senast tre veckor före fastställt seminariedatum tillställas samtliga institutioner vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund, samt de samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna vid rikets universitet. medeelandet skall innehålla namn på författaren, uppsatsens titel, en kort sammanfattning av uppsatsens innehåll (ca 250 ord), benämning på den institution (avdelning) vid vilken författaren är registrerad, datum och lokal för det offentliga seminarium vid vilket uppsatsen skall försvaras, samt uppgift om var uppsatsen finns tillgänglig för granskning.

5.3. Undervisning
Undervisningen omfattar tillämpliga delar av utbildningen för doktorsexamen.

6. Övriga anvisningar

I övrigt hänvisas till vad som föreskrivs i högskolagen och högskoleförordningen samt till anvisningar etc, som utarbetas inom avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap vid sociologiska institutionen. (Se i övrigt Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsens "Kompletterande regler för forskarutbildningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund" av sammanträdes datum 1995-12-07, samt högskoleförordningens nionde och tionde kapitel).
Uppdaterad:2008-01-11


Lunds universitet Box 117, 221 00 Lund. Telefon: 046-222 00 00