Folklivsarkivet LUF 173
Finngatan 8
223 62 Lund
TELEFONENS INFÖRANDE OCH ANVÄNDNING


I denna frågelista ber vi Dig berätta vad Du vet om hur det gick till när telefonen infördes, när telenätet växte ut och hur telefonen kom att användas i bostad och på arbetsplatser i Din hembygd. Berätta så långt tillbaka som Du kan minnas och tag gärna kontakt med personer som känner till hur det var längre tillbaka. Berätta också om tele-fonens användning fram emot nutiden och om de förändringar som inträtt efter hand.

Bara ett fåtal uppgifter om telefonens användning har nedtecknats, varför vi är mycket tacksamma för alla svar vi kan få på denna lista.

Frågelistan ges ut i samarbete med Linköpings universitet.

Telefonens planering

När infördes telefonen i det område som Du berättar om? Vilka tog ini- tiativet till att bygga upp ett telefonnät? Hur finansierades anlägg- ningen (förening eller bolag)? Vilka blev de första abonnenterna?
Förekom någon diskussion mellan olika personer och grupper om planer- na att anlägga ett telefonnät?
Var alla eniga om vem som skulle stå för uppbyggandet och skötseln av telenätet?
Vilka positiva skäl för telefonen framfördes?
Informerades eller propagerades på något sätt för nyttan av att bygga upp ett telenät? På vilket sätt och i vilka sammanhang framfördes argumenten?
Fanns det några grupper eller enskilda som ställde sig negativa till telefoner och vilka var i så fall deras motiv?
På vilket sätt och i vilka sammanhang framförde de sina åsikter? Var inställningen till telefonen olika för t ex män/kvinnor, äldre/yngre, religiösa/icke religiösa, fattiga/välbeställda?


Telenätet byggs upp

Vilka fick arbete i uppbyggnaden av telenätet?
Hur gestaltades arbetarnas arbets- och levnadsförhållanden under bygg- nadstiden (kost, logi, arbetstider, löner, arbetsledning, kamratskap m m)?
Vad sysslade arbetarna med efter arbetsdagens slut och på helger? Med vilka umgicks arbetarna på sin lediga tid (arbetskamrater, lokalbe- folkning)?
Vad ansåg markägarna om att tefonbolaget ville sätta upp telefonstol- par på deras marker?
Förekom överläggningar mellan markägare och telefonbolag om linjedrag- ningar? På vilket sätt kom parterna överens?
Fanns det personer som var rädda för telefoner och telefonledningar? Om så var fallet, vad var de rädda för (snurrade ledningar, att tele- fonen skulle dra till sig åsknedslag, gifter i impregnerade stolpar eller annat)?
Förekom invigningsfestligheter när anläggningen var uppförd?
Hur firades dessa och vilka deltog?

Driften av telenätet

Var placerades telefonväxeln? Var det någon särskild person som ordna- de rum för utrustning och telefonist?
Vilken personal behövdes och varifrån rekryterades den? Vad hade de haft för arbete dessförinnan?
Fick någon anläggningsarbetare eller någon ur lokalbefolkningen arbete med driften av telenätet?
Var arbete på telebolaget eftersökt? Varför?
Fick de någon utbildning för sitt nya arbete? Hur var i så fall ut- bildningen utformad?
Vilka färdigheter och egenskaper krävdes av den anställde?
Gick det att kombinera arbete på teleanläggningen med andra sysslor eller anställningar? Vilka förekom i så fall?
Hade arbete på telebolaget högt anseende? Varför?

Att telefonera

Hur gick man tillväga för att telefonera lokalsamtal och rikssamtal? Hur ringde man upp och hur avslutades samtalen?
Vilka uppgifter hade telefonisten?
Utförde telefonisterna även uppdrag och tjänster av privat natur åt abonnenterna?
Gick det att telefonera när som helst under dygnet?
Var det svårt att hantera telefonen (svårt att höra m m)?
Kunde det vara problematiskt att telefonera till andra telefonnät som drevs av andra bolag eller föreningar?
Vilka telefontjänter har erbjudits abonnenterna (tidgivning, adress- upplysning, telefonvakt, hänvisning, telegonkö, frk ur och väder och vilka har Du använt dig av? Är dessa tjänster viktiga? Var fanns närmaste telefonstation och/eller telefonhytt för allmänt bruk? Vid vilka tillfällen användes dessa och vilka använde dem?

Telefontekniken och dess utveckling

Var telefonen tekniskt tillförlitlig (ex störde andra samtal, stör- ningar p g a oväder m m)?
Vilka fel kunde uppstå och hur gick det till att få dem åtgärdade?
Vilka tekniska förändringar av teletekniken har inverkat på abon- nentens hantering av telefonen (ex vilken betydelse hade det att ve- ven försvann, automatkopplade samtal m.m.)?
När började man att lägga ned telefonledningar i marken? Vad innebar det för telefonförbindelserna?
Medförde de tekniska förbättringarna att människors inställning till telefonen förändrades? På vilket sätt?

Telefonen i hemmet

Hur kommunicerade man på längre avstånd före telefonens införande?
När fick bostaden telefon? Varför istallerades telefon?
Var det ekononiskt betungande att installera telefon och att tele- fonera?
Var i bostaden placerades telefonen? Varför valdes denna plats?
När under dagen användes telefonen mest?
Hur ofta telefonerade man och hur länge pågick samtalen?
Till vilka personer telefonerade man? Bodde dessa i den närmsta orten
eller i någon annan del av landet? Vilka personer telefonerade till bostaden?
Vilka ärenden och samtalsämnen förekom oftast i telefonsamtalen?
Hur hade denna information förmedlats före telefonens införande?
Vilka ämnen berördes i mindre grad eller ogärna per telefon? Varför?
Medförde användningen av telefonen att kontakten med vissa personer (släkt, vänner, handlare, myndigheter m.fl.) förbättrades?
På vilket sätt färbättrades kontakten?
Medförde användningen av telefonen att kontakten med vissa personer försämrades? På vilket sätt?
Hade telefonen någon betydelse för planeringen av olika aktiviter? På vilket sätt?
Kunde Du spara tid och arbete genom att använda telefonen?
Medförde telefonen nya behov att kommunicera som inte funnits tidi- gare? Vilka?
Inverkade användningen av telefon på hur ofta, i vilka sammanhang och vilka personer man skrev brev? På vilket sätt?
Fick alla i hushållet/bostaden använda telefonen?
Fanns det informella regler bland hushållsmedlemmarna som bestämde hur telefonen fick användas (t ex samtalens längd)?
Fanns det särskilda regler för hur barn och anställda i hushållet fick utnyttja telefonen?
Hur lärde föräldrarna sina barn att använda telefonen?
Förekom det att barnen lekte att de talade i telefon?
Ansågs det finnt att inneha telefon?
Förekom det att grannar eller andra personer lånade telefonen?
I viktiga sammanhang lånade man telefonen?
Hur ersattes telefonens ägare för samtalskostnaden?


Telefonen på arbetsplatsen

När började telefonförbindelser användas på din arbetsplats eller andra arbetsplatser som du känner till?
Fanns det särskilda arbetsplatser eller ägare/chefspersoner som var särskilt intresserade att införa telefon?
Vilka var skälen att de installerade telefon?
Vilka ärenden avhandlades genom telefonsamtal?
Hur hade dessa ärenden förmedlats tidigare?
Förändrades arbetsfördelning och arbetsorganisation genom användningen av telefon på arbetsplatsen?
Anställdes eller avdelades särskild personal för att sköta telefonan- läggningen på arbetsplatsen?
Hur rekryterades denna personal? Vad hade de haft för arbete innan?
Hade arbetsplatsen önskemål om eller särskilda krav på egenskaper el- ler kunskaper hos telefonpersonalen? Fick de någon utbildning?
Var placerades arbetsplatsens telefoner? Varför valdes dessa platser?
Vilka anställda använde telefonen i arbetet?
Fanns det regler och informella regler om hur telefonen fick användas på arbetsplatsen? Vad bestämdes i dessa? Följde de anställda dessa?
Vilka hade egen telefon på arbetet? Ansågs det fint?

Övrigt

Känner du till verser, sånger och historier om telefon och dess an- vändning? Gav man telefonen särskilda smeknamn el dyl?
Har du några fotografier som kan vara av intresse för ämnet i denna frågelista vore vi tacksamma för att få låna dem för avfotografering.